Griechenland-Zakynthos Sept. 2020

Zakynthos vom 11.9. bis 21.9.2020